งานคุ้มครองจริยธรรม

งานคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อาทิเช่น การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ หรือการจัดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือจัดจ้าง เป็นต้น

โดยท่านมีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

  • เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ
  • จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ เลขที่ ๙๒ ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 หรือ
  • ทางอีเมล์ อธิบดีกรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ pralong.d@pcd.go.th
  • ทางอีเมล์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม pe.g@pcd.go.th
  • ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ
  • เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ 0 2298 5107
  • โทรสาร 0 2298 5374
  • ใช้แบบฟอร์มนี้

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม / จรรยาข้าราชการพลเรือน

1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2. จรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2554
3. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม คพ. พ.ศ. 2548

การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ


1. มาตรการและแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ
2. เจตจำนงสุจริต ไทย 61
3. เจตจำนงสุจริต อังกฤษ 61
4. แผนผังกระบวนการและระยะเวลาการจัดการเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือจัดจ้าง
5. แผนผังกระบวนการและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ
6. เจตจำนงสุจริต 60
7. ระเบียบการให้หรือรับของขวัญปี 2560
8. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9. แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ 2551

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.คู่มือการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2561
2.แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT
3.แบบสำรวจ Internal IIT
4.แบบสำรวจ External EIT
5. แบบกรอกเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ External

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

1. แผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)
2. แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
6. แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ 5ปี (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)
7. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พศ 2562
10. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง

เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย

สาระน่ารู้


กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม